Játékszabályzat | Adatkezelés

1.500.000 Ft ajándékba! Az Újház tudja! 

Adatkezelési Tájékoztató

 

1.1. Adatkezelő megnevezése: A Játékszabályzat Bevezetésében meghatározottak szerint a
Nyereményjáték Szervezője

1.2. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, azonban az abban való részvétel feltétele
a Nyereményjátékra való regisztráció. Az adatkezelésben érintett személyes adatok köre
a természetes személy neve (vezeték- és keresztneve), az e-mail címe, telefonszáma,
valamint a nyertes játékossal való kapcsolatfelvételhez elengedhetetlenül szükséges
adatok.

1.3. A személyes adatok kezelése tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendelet [2016.
április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete; (a továbbiakban:
GDPR Rendelet) az irányadó.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
I.) Az adatkezelés célja az “Új Ház” Zrt. által szervezett nyereményjátékban való
részvétel biztosítása, nyertes kisorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatala.
II.) A nyereménnyel kapcsolatos számviteli kötelezettség teljesítése.
III.) A „Feliratkozom hírlevélre” négyzet kipiálása esetén a hírlevél megküldése.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Adatkezelő a nyertessel való kapcsolatfelvételkor az adójogi kötelezettségek teljesítése
érdekében kötelezően szükséges adatok felvételekor a nyertest a GDPR 13. cikkével
összhangban az adatok felvételekor részletesen tájékoztatja.

Az adatkezelés jogalapja:
I.) GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel az adatok kezelése a résztvevő játékos
és a Szervező között létrejött, Játékszabályzatban rögzített szerződés
teljesítéséhez szükséges. A nyertes neve az ”Új Ház” Zrt. Instagram oldalán:
https://www.instagram.com/ujhaz_centrum, valamint Facebook-oldalán kerül
kihirdetésre.

II.) Nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó-és járulékfizetési kötelezettségek
esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség
teljesítése, mely jogszabályon alapuló adatkezelésről részletesen a nyertest
Adatkezelő az adatok felvételekor tájékoztatja.

III.) GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, mivel a hírlevélre való feliratkozás önkéntes,
nem feltétele a játékban való részvételnek, így a megadott hozzájárulás bármikor
visszavonható.

A személyes adatok címzettjei:
Adatkezelő munkatársai és adatfeldolgozói, továbbá a META Inc., valamint a Facebook,
az Instagram oldalainak üzenőfal olvasói, függetlenül attól, hogy a nyereményjátékban
részt vesznek-e, mivel a nyertes nyilvánosságra hozatala, vagyis az eredményhirdetés
az Instagram-oldalon és Facebook-oldalon történik, a Játékszabályzatban részletezettek
szerint.

Adatfeldolgozó
I.) A Lebonyolítója: a Republic Group Communication Kft. (székhelye: 1051
Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-09-298435,
adószáma: 25956379-2-41, képviseli: Barna Tamás ügyvezető)
II.) Nincs

III.) Az alábbi linken https://ujhaz.hu/uploads/media/649c194f7a7f3/ujhaz-tagok-
listaja-20230609.pdf?v60b783158fb6e megjelölt kereskedések.
Harmadik országba történő adattovábbítás:

I.) Az Instagramon és a Facebookon a nyereményjáték eredményeként közzétett
adatok a META Inc. szerverein keresztül kerülnek továbbításra, mely harmadik
országban helyezkedik el.
Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
I.) A nyereményjátékban Ön önkéntesen vehet részt, így az adatok megadása
nem kötelező. Amennyiben Ön az adatait nem adja meg, a játékban nem tud
résztvenni.

II.) A nyeremény adó és járulékfizetési kötelezettséggel jár, az ezzel kapcsolatos
adatok kezelése jogszabályi kötelezettség alapján történik, az adatkezelés
megtagadása esetén a nyeremény nem vehető át.

III.) A hírlevélre való feliratkozás opcionális, így amennyiben megtagadja az adatok
szolgáltatását nem kap hírlevelet.
Az érintett személyes adatok kategóriái:
I.) A játékon történő részvétel és jelentkezés céljából kezeljük a résztvevő nevét
(vezeték- és keresztnév), e-mail címét, telefonszámát.
A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik megadásakor
részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.

II.) A nyereménnyel járó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítése
érdekében kezeljük a nyertes bevalláshoz szükséges adatait: a nyertes neve,
személyi igazolvány száma, aláírása. A nyerteseket a nyereményük
átvételéhez szükséges adataik megadásakor részletesen tájékoztatjuk a
GDPR 13. cikkének megfelelően.

III.) A hírlevél mellékletét képezi a részletes tájékoztatás GDPR 13. cikkének
megfelelően.
A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának
meghatározásának szempontjai:

I.) A Játékban résztvevők adatait a nyereményjáték céljának elérésével töröljük.
II.) A nyertes adatai tárolásának ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján

nyolc év. A nyerteseket a nyereményük átvételéhez szükséges adataik
megadásakor részletesen tájékoztatjuk a GDPR 13. cikkének megfelelően.

III.) A hozzájárulás visszavonásáig.

1.4. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Szervező az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított
legfeljebb egy hónapon belül díjmentesen teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a
határidőbe nem számít bele. Szervező szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal
meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Szervező a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet.
Érintett kérelmezheti Szervezőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Érintettnek joga van személyes adatainak a kezeléséhez adott hozzájárulásának bármely
időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

1.4.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a
Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje
azt, hogy az Adatkezelő:
– milyen személyes adatait;
– milyen jogalapon;
– milyen adatkezelési célból;
– mennyi ideig kezeli;
továbbá, hogy
– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
– az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját,
ideértve a profilalkotást is.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az
Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

1.4.2. A helyesbítéshez és törléshez való jog
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat és hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat.

1.4.3. A korlátozáshoz való jog
Az érintett kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az
adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített
kezelés biztosításával) amennyiben
– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az
időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát);
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

1.5. Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
– panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.;
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu),
vagy
– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szervező székhelye
szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.