Játékszabályzat | Adatkezelés

1.500.000 Ft ajándékba! Az Újház tudja!
JÁTÉKSZABÁLYZAT

Azok a vásárlók, akik 2023. november 16 és december 20. között bármelyik, a jelen linken:

https://ujhaz.hu/uploads/media/6566eec39768e/taglista1115.pdf?v60b783158fb6e

felsorolt kereskedésünkben (a továbbiakban: Újház kereskedés) vásárolnak és feltöltik a
vásárlásuk után, ezen időszak alatt kapott blokk, vagy a kiállított számla képét és regisztrálnak
a weboldalon a promóciós játékra, visszanyerhetik a vásárlásuk értékét:

     – hetente akár bruttó 250.000 Ft visszatérítést sorsolunk 4 alkalommal
     – a főnyeremény pedig akár bruttó 1.500.000 Ft visszatérítés.

Sorsolások időpontja:

     2023.12.01. – akár bruttó 250.000 Ft visszatérítés
     2023.12.08. – akár bruttó 250.000 Ft visszatérítés
     2023.12.15. – akár bruttó 250.000 Ft visszatérítés
     2023.12.22. – akár bruttó 250.000 Ft visszatérítés + főnyeremény akár bruttó
     1.500.000 Ft visszatérítés

Az “Új Ház” Zrt. (székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő utca 53., cg. 08-10-001794; adószám:
13598152-2-08, képviseli: Dr. Rázsóné Szórády Csilla vezérigazgató) (a továbbiakban:
Szervező) „1.500.000 Ft ajándékba! Az Újház tudja!” néven promóciós játékot (a
továbbiakban: Játék) hirdet.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a Republic Group Communication Kft. (székhelye: 1051
Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. 1. em. 2., cégjegyzékszáma: 01-09-298435, adószáma:
25956379-2-41, képviseli: Barna Tamás ügyvezető) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

1. A Játékban való részvétel feltételei


A Szervező által szervezett Játékban

     a) az a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki Magyarországon
     állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy az a jogi személy, gazdasági társaság, egyéni
     vállalkozó, aki Magyarországon bejegyzett székhellyel, fióktelephellyel rendelkezik, és
     b) aki a Játék időtartama alatt valamelyik Újház kereskedésben tetszőleges értékben
     vásárol 2023. november 16. és december 20. között és
     c) a www.ujhaztudja.hu weboldalon regisztrál és
     d) aki a vásárlást igazoló blokk vagy számla képét, a kereskedés nevét, valamint saját
     nevét vagy a vásárló cég nevét, e-mail címét, telefonszámát, megadja a
     www.ujhaztudja.hu weboldalon.

A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot, azonban egy vásárlást
igazoló bizonylat adatait csak egyszer lehet érvényesen feltölteni. Így tehát a nyeremény egy
pályázat során egy blokk tartalmára érvényesíthető, több blokk nem vonható össze.

Játékosnak az minősül, aki a fentiek szerint a Játékba regisztrál és a regisztráció során a
„Megismertem és elfogadom a Játékszabályzatot”, és „Megismertem az Adatkezelési tájékoztatót” ikonra kattintással elfogadja a jelen Szabályzatot és a Szabályzattal kapcsolatosan megismeri az adatkezelési tájékoztatót, a vonatkozó checkboxok kitöltésével.

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló eredeti
blokkot/számlát sértetlenül és azon minden adatát jól olvasható módon megőrizze, és azt,
amennyiben nyertessé válik, a jelen Játékszabályzat 5. pontja szerint a Lebonyolító számára
a blokk másolatát vagy arról készült fényképet egyidejűleg válasz e-mailben rendelkezésre
bocsássa.

A Játékban a Szervező, és a Lebonyolító, valamint a vele megbízási, vállalkozási, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető
tisztségviselői, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott
hozzátartozói nem vehetnek részt.

2. A Játék időtartama


A Játék regisztrációs időszaka 2023. november 16. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2023.
december 20. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. Az ezen időszakban regisztrált és a jelen
Játékszabályzatnak megfelelő jelentkezések vesznek részt a Játékban.

3. A Játék menete


A Szervező a 4. pontban meghatározott Nyereményeket sorsolja ki az 1. pontban foglalt
feltételeknek megfelelően, regisztrált Játékosok között.

A játékosok a Játék időtartama alatt bármennyi blokkal, számlával regisztrálhatnak.

A Játékban való részvételhez a résztvevőnek 2023. november 16. és december 20. között
bármely magyarországi Újház kereskedésben tetszőleges értékben kell vásárolnia,
regisztrálnia a http://www.ujhaztudja.hu/ weboldalon megadva az ott kért adatokat és feltöltve
a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát. A játékban részt vevő vásárlást igazoló blokkot meg
kell őrizni, tekintettel arra, hogy a Szervező annak bemutatását a nyeremény átadásának
feltételéül szabhatja.

A Szervező a nyereményeket a játék időtartama alatt regisztrált Játékosok között sorsolja ki.

A Szervező a hibás vagy érvénytelen regisztrációkért (pl. érvénytelen e-mail cím megadása),
valamint a Játékos érdekkörében felmerülő egyéb hibákért (pl. a távközlési rendszer hibáiért)
felelősségét kizárja. Amennyiben a nyertesnek kisorsolt játékos a regisztrált blokkot vagy
számlát annak bemutatásával igazolni nem tudja, úgy a nyeremény átvételére nem jogosult
és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben a kisorsolt nyertes a nyeremény átvételének napján
nem jelenik meg a helyszínen, nem veszi át a nyereményét úgy a jogosultsága a nyeremény
átvételére megszűnik és Szervezőt nem terheli felelősség e tekintetben. Ezt követően
pótnyertes sorsolására nincs lehetőség.

A kisorsolt nyertes nyereménye nem lehet nagyobb, mint a pályázat során leadott blokkon
vagy számlán szereplő összeg mértéke. A blokkon vagy számlán szereplő vásárlás értékének
meg kell haladnia a kisorsolt nyeremény értékét, ahhoz. hogy a teljes megnyert összeg
visszatérítésére jogosulttá váljon a kisorsolt nyertes. Amennyiben a kisorsolt nyertes blokkján
vagy számláján szereplő érték nem haladja meg, vagy éri el a megnyert nyeremény értékét,
úgy a blokkon szereplő összeget nyeri vissza.

4. Nyeremények


A Játék időtartama alatt a Szervező minden héten 1 nyertest sorsol a játékosok között, aki
pénzvisszatérítést nyer maximum bruttó 250.000 Ft értékig, valamint az utolsó sorsoláskor a
fődíj nyertesét is kisorsolja. A fődíj legfeljebb bruttó 1.500.000 forint értékű pénzvisszatérítés.
A nyereményekre a kisorsolt játékosok az 5. pontban meghatározott átadáson való
megjelenéssel válnak jogosulttá. Az átadás alkalmával meg nem jelent nyertesek elveszítik
jogosultságukat a nyeremények átvételére.

Sorsolások időpontja és nyeremények:

     2023.12.01. – akár bruttó 250.000 Ft visszatérítés
     2023.12.08. – akár bruttó 250.000 Ft visszatérítés
     2023.12.15. – akár bruttó 250.000 Ft visszatérítés
     2023.12.22. – akár bruttó 250.000 Ft visszatérítés + főnyeremény akár bruttó
     1.500.000 Ft visszatérítés

A Lebonyolító a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja. A Lebonyolító kizárólag
a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók
között sorsolja a nyereményeket.

5. A nyertesek sorsolása, a nyeremények átadása


A nyeremények sorsolására a Lebonyolító székhelyén kerül sor.

Sorsolási időpontok:
     2023.12.01. 10:00
     2023.12.08. 10:00
     2023.12.15. 10:00
     2023.12.22. 10:00

A Lebonyolító a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja.
A Lebonyolító a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, a sorsolást
követő 5 munkanapon belül.

A nyerteseknek 7 munkanapon belül szükséges válasz e-mailben megerősíteniük a
nyeremény elfogadását, a regisztrált neve és emailcíme, telefonszáma, valamint a regisztrált
számláról vagy a blokkról készült fénykép egyidejű megküldésével. Ha az előzőek szerinti
együttműködési kötelezettségét a nyertes határidőn belül nem teljesíti, a nyereményre való
jogosultságát elveszti.

A kisorsolt nyertesnek a nyereményét a Szervező adja át, a nyertessel egyeztetve, abban az
Újház kereskedésben, ahol kisorsolt blokk vagy számla alapján vásárolt. Amennyiben ez nem
megoldható, vagy Szervező úgy dönt, akkor postán vagy csomagküldő szolgálaton keresztül
juttatja el Szervező a nyereményt, a nyertessel egyeztetett magyarországi címre.
Futárszolgálattal történő eljuttatás esetén egyszeri kézbesítési kísérlet történik.

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul (pl. futárszolgálattal történő kézbesítés esetén
valamilyen ok miatt nem átadható a nyeremény stb.), a nyeremény a továbbiakban nem vehető
át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. Információ a Játékról


A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata a www.ujhaztudja.hu
oldalon jelennek meg.

7. Adók, járulékok, illetékek, egyéb díjak


A Szervező vállalja, hogy amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban bármilyen adó- vagy
egyéb járulékfizetési kötelezettség felmerül, úgy a Szervező a nyereményre esetlegesen
közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban
felmerülő egyéb járulékokat, szociális hozzájárulási adót megfizeti. Az ezeken felül
esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest
terheli.

8. Vegyes rendelkezések


A Játék nem minősül szerencsejátéknak, kizárólag promóciós játéknak tekinthető a
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján.

A Szervező és Lebonyolító a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek
biztosításában nem vesz részt.

A Szervező és Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési-, kártalanítási-,
vagy egyéb igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy
annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező és Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható
események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem
felróható módon következtek be.

A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem
jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli
részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében.

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és Lebonyolító
minden felelősséget kizár.

Szervező és Lebonyolító kizár továbbá minden felelősséget a nyeremények felhasználása
során, vagy felhasználásukkal összefüggésben keletkező igények tekintetében.

A jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

A Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben a jelen bekezdésben foglalt esetekre tekintettel
semmilyen jogcímen nem támasztható és nem is érvényesíthető igény.
Nem válhatnak Játékossá a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai és azok közeli hozzátartozói, a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb
közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét minden, a lebonyolítási helyszínt és az ezeket
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben ezeket a honlapokat,
illetve szervereket ért támadás folytán a Játékosok téves rendszer üzeneteket kapnak
nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező
és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal, vele szemben ilyen esetben semmilyen
jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető igény.

A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket
megszegi, vagy azoknak a Játék bármely szakaszában, határidőben nem tesz eleget.

A Játékból – a Szervező, vagy Lebonyolító egyoldalú, azonnali hatályú döntése alapján –
kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy
természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós karakterrel, tömegesen generált
e-mail címekkel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a
megtévesztő és Szabályzat-ellenes magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek
minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel
érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják
a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek
minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban. A jelen bekezdésben
meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek
megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, vagy
Lebonyolítónak okoztak, a Szervező, vagy Lebonyolító erre irányú írásbeli felszólítása szerinti
összegben és esedékességgel.

Bármilyen külső, nem a lebonyolítási hely részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás
a Játékosok regisztrációjába, a nyert/nem nyert üzenetek kiküldésébe stb. a Játékos azonnali
kizárását eredményezi.

A Játékból való kizárást Szervező és Lebonyolító sem köteles indokolni; a kizárásra tekintettel
a kizárással érintett Játékos Szervezővel, vagy lebonyolítóval szemben igényt semmilyen
jogcímen nem támaszthat és nem érvényesíthet.

A Játék lebonyolítása során a Szervező és közreműködőinek szerverórájának adatai az
irányadóak.

A Játékos a Nyeremény kicserélésére, vagy készpénzzé való átváltására igényt semmilyen
jogcímen nem támaszthat és nem érvényesíthet a Szervezővel és a Lebonyolítóval szemben.

A Nyereményt ügyleti kamat és késedelmi kamat semmilyen esetben sem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot
indokolás nélkül bármikor módosítsa, vagy a Játékot megszüntesse; ilyen esetben a
Szervezővel szemben igény semmilyen jogcímen nem támasztható és nem érvényesíthető.

A Játékkal, annak menetével és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket
Lebonyolító a következő elérhetőségen válaszolják meg: marketing@ujhaz.hu

Amennyiben a megkeresés a Játékkal összefüggő panaszra vonatkozik:

     a/ amennyiben azok a Játék lebonyolításával kapcsolatosak, a Lebonyolító részére
     legkésőbb a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt időtartam lejártáig lehet benyújtani,
     amely – határidőben beérkezett – panaszokat a Lebonyolító kivizsgálja, amelynek
     eredményéről a panaszt benyújtót az általa megadott elektronikus elérhetőségen (e-mail)
     tájékoztatja. A jelzett határidő jogvesztő, azaz a Szervező/Lebonyolító az ezt követően közölt
     (elkésetten benyújtott) panaszokat nem vizsgálja.

     b/ amennyiben a Nyereményekkel kapcsolatosak, ha a Nyereményre vonatkozó panasz
     olyan jellegű, amelyre vonatkozóan jogszabály kötelezően alkalmazandó rendelkezést ír elő,
     a Lebonyolító az irányadó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban jár el (a határidő
     tekintetében is), egyéb esetekben e panaszok benyújtására és elbírálására az a/ pontban
     meghatározottak megfelelően irányadók és alkalmazandók.

A Lebonyolító által az elbírált panaszokkal összefüggésben hozott döntésekkel szemben –
jogszabály kifejezetten eltérő (tiltó) rendelkezésének hiányában – további panasznak,
jogorvoslatnak helye nincs.

Keltezés helye és ideje: Tényő, 2023. november 15

„Új Ház” Zrt.

Szervező